SITUATIE STATISTICA PE PERFORMANTE SPORTIVE 2015 – CLUB SPORTIV MUNICIPAL BISTRITA

By
Updated: septembrie 15, 2016
Nr.  Crt. SECTIA Olimpic / Neolimpic Nr. Antrenori DIN CARE: Nr. Sportivi legitimati in 2015 DIN CARE: Nr. Sportivi cooptati la loturi nat. Nr. Sportivi care au avut  obiective de performanta in 2015 Nr. Sportivi care au beneficiat de  drepturi conf. HG 1447/2007 in 2015 Nr. Medalii realizate  in anul 2015 DIN CARE: DIN CARE: Buget alocat in 2015 Buget cheltuit in 2015
contract voluntari copii  /jun.4 jun.3 jun.2 jun.1 tineret seniori Nationale aur argint bronz Internationale aur argint bronz
1 ATLETISM O 3 2 1 24 11 4 3 5 1 0 3 12 12 11 11 1 6 4 0 0 0 0 84878 84878
2 BOX O 1 0 1 16 0 0 0 6 5 5 5 16 16 9 9 4 3 2 0 0 0 0 188879 188879
3 CULTURISM N 1 0 1 5 0 0 0 0 0 5 2 3 3 3 2 0 2 0 1 0 1 0 7499 7499
4 GIMNASTICA O 4 2 2 12 0 0 0 5 0 7 9 12 12 9 9 1 5 3 0 0 0 0 218573 218573
5 HALTERE O 4 4 0 27 3 3 12 8 0 1 9 21 21 71 70 28 27 15 1 0 0 1 310316 310316
6 HANDBAL O 2 0 2 20 0 0 0 2 0 18 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850629 850629
7 RADIOAMATORISM N 1 0 1 13 0 0 0 0 0 13 0 3 3 4 4 0 1 3 0 0 0 0 2409 2409
8 SANIE O 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 914 914
9 SCHI FOND BIATLON O 1 0 1 6 0 0 0 2 0 4 2 6 6 13 13 6 3 4 0 0 0 0 69186 69186
10 TENIS DE MASA O 5 5 0 32 0 0 0 7 7 18 8 27 27 17 12 3 2 7 5 2 1 2 295913 295913